Школяр УкраїниМеханічна робота

Робота — міра зміни і перетворення енергії. Робота, яку виконує постійна сила, дорівнює добутку модулів сили і переміщення, помноженому на косинус кута між векторами сили та переміщення. Робота позначається літерою А і в Системі Інтернаціональній вимірюється в джоулях. 1 джоуль — це робота сили в 1 ньютон при переміщенні точки її прикладання на 1 метр. Робота — величина скалярна. У залежності від кута між векторами сили і переміщення робота може бути додатною (якщо кут менший від 90 градусів) і від’ємною (якщо кут більший за 90 градусів). Коли кут дорівнює 90 градусів (тобто сила перпендикулярна переміщенню), робота дорівнює нулю.

Не виконується механічна робота і тоді, коли тіло під дією сили не рухається. Наприклад, з точки зору фізики не виконує роботу спортсмен, що нерухомо тримає штангу.

 


Фізика 9 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.