Школяр УкраїниЕкосистеми. Взаємодії організмів в екосистемах

У природі всі живі організми утворюють комплекси, функціональну єдність угруповання організмів і навколишнього середовища.

Вид — сукупність особин, подібних між собою за будовою, функціями, місцем у біогеоценозі (екологічна ніша), що заселяють певну частину біосфери (ареал), вільно схрещуються між собою в природі і дають плідних нащадків. Вид — основна структурна і таксономічна одиниця в системі живої природи. Для встановлення видової приналежності використовують такі критерії: генетичний, морфологічний, фізіологічний, географічний, екологічний. У природі види існують у формі популяцій.

Популяція — сукупність особин одного виду, відносно ізольована від подібних сукупностей того самого виду, яка тривалий час займала певний простір та відтворювала себе протягом великої кількості поколінь. Популяція — форма існування виду, одиниця еволюції.

Екосистема — це сукупність організмів різних видів, які взаємодіють між собою та з фізичним середовищем існування, завдяки чому виникає потік енергії, який створює певну трофічну структуру (тобто ланцюги живлення) і забезпечує кругообіг речовин усередині системи. Отже, потік енергії та кругообіг речовин усередині екосистеми забезпечують її функціонування. Екологічна система цілісна і відносно стійка, що виявляється у її здатності до саморегуляції та самооновлення.

Біогеоценоз — певна територія з більш-менш однорідними умовами існування, населена взаємопов’язаними популяціями різних видів, що об’єднані між собою та з фізичним середовищем існування кругообігом речовин і потоком енергії. Основою будь-якого біогеоценозу є фотосинтезуючі організми. Поняття біогеоценоз і екосистема близькі, але не тотожні. Трофічні зв’язки — основна форма взаємозв’язків в угрупованнях. У біогеоценозі розрізняють екотоп і біоценоз. Біоценоз — угруповання популяцій різних видів, які населяють певну ділянку і взаємодіють між собою. Основою біоценозів є фотосинтезуючі організми, які утворюють фітоценози. Фітоценоз — це динамічна система із сезонною і різнорічною мінливістю. Іншу частину біоценозу становить зооценоз — сукупність взаємопов’язаних і взаємозалежних видів тварин у певному біотопі.

Біотичну частину біогеоценозу складають різні екологічні групи популяцій організмів, поєднані між собою трофічними та просторовими зв’язками: продуценти, консументи, редуценти.

Продуценти — популяції автотрофних організмів, здатних синтезувати органічні сполуки з неорганічних, акумулюючи при цьому сонячну енергію (автотрофні прокаріоти, водорості, вищі рослини).

Консументи — гетеротрофні організми, які споживають готові органічні речовини, що виробляють автотрофні організми (фототрофи, хижаки, паразити, сапротрофи). Розрізняють консументи 1 порядку, які живляться рослинною їжею, та 2, 3 і т. д. порядку, які живляться тваринною їжею.

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.