Школяр УкраїниОрганізми і середовище існування. Середовище існування та його чинники

Кожен вид рослини зростає в певному місці: у лісі, на болоті, на лузі тощо. Місцевість, де поширений певний вид, називають місцезростанням. Усі чинники довкілля, які впливають на живі організми, у тому числі й рослини, називають екологічними факторами. Розрізняють фактори неживої природи (абіотичні фактори): температура, вологість, вітер, світло, механічний та хімічний склад ґрунту чи повітря, рельєф місцевості; та фактори живої природи (біотичні фактори): взаємодія живих організмів між собою. Рослини різних видів одного місце-зростання утворюють рослинне угруповання (ліс, болото чи луки). В угрупованнях між організмами одного чи різних видів існують різноманітні зв’язки, наприклад змагання за світло, запилення комахами, виїдання тваринами, вплив паразитів тощо. Завжди лише певна сила (інтенсивність) дії фактора буде сприятливою (оптимальною) для процесів життєдіяльності організмів того чи іншого виду. Наприклад, для проростання насіння кукурудзи необхідна температура +20…30°C, а гороху+8…12°C. Чим більше відхилення інтенсивності від оптимальної, тим більшою буде пригніченість життєдіяльності організмів.

Особливою групою екологічних факторів є чинники, породжені господарською діяльністю людини. Людина може докорінно змінювати умови існування організмів: руйнувати одні типи рослинних угруповань (вирубання лісів, осушення боліт, розорення степів) і штучно створювати інші (сади, поля, городи, лісонасадження, парки).

Діяльність людини може бути несприятливою через винищення певних видів (з метою отримання цінної деревини, красивих квіток, лікарських рослин), або внаслідок інших дій, що спричиняють руйнування сталих взаємозв’язків в угрупованнях. У результаті цього багато видів уже зникли з нашої планети (вимерли), а ще більше потребують охорони.

Господарська діяльність людини завдає ґрунтам великої шкоди: забруднює різними шкідливими речовинами, руйнує структуру та зменшує верх­ній родючий шар. Утручається людина і у видове різноманіття: штучно переселяє значну кількість видівкартоплю, кукурудзу, помідори тощо. Не завжди переселення в іншу зону приносить користь, згадаємо переселення кактуса-опунції з Мексики в Австралію. Мимоволі разом з культурними видами поширюються їх паразити (фітофтора картоплі) та шкідники (колорадський жук). Повсякденна поведінка, дії, прийняття людиною будь-яких господарських рішень повинні підкорятися законам природи (з позиції екологічної свідомості), а не протидіяти їм. Тільки це може відвернути екологічну катастрофу.

Рослини забезпечують постійність довкілля. Діяльність рослин забезпечує сталий склад газів атмосфери: насамперед, 21% кисню та 0,03% вуглекислого газу. Ліси підтримують вологість ґрунтів. Рослини боліт зволожують повітря, сприяють накопиченню води, яка живить струмки та малі річки. Кам’яне та буре вугілля, торф, нафта утворені з решток рослин.

 


Біологія 7 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.