Школяр УкраїниТема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома

Спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні метали, галогени, інертні елементи

Періодичний закон Д. І. Менделєєва

Періодична система хімічних елементів — графічне вираження періодичного закону. Поняття про

періоди й групи

Поняття про радіоактивність і будову атома. Фізичний зміст періодичного закону

Склад атомних ядер. Ізотопи (стабільні та радіоактивні)

Поняття про радіоактивний розпад хімічних елементів і шкідливий вплив на живі організми радіоактивного випромінювання

Рух електронів в атомі

Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів

Поняття про радіус атома та електронегативність елементів, їх залежність від розміщення елементів у періодичній системі

Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів

Характеристика хімічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома

Наукове значення періодичного закону. Життя й діяльність Д. І. Менделєєва

 

Тема 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

Природа хімічного зв’язку

Ковалентний зв'язок та його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок

Йонний зв’язок

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали

Валентність і ступінь окиснення

Окисно-відновні реакції, поняття про метод електронного балансу

 

Тема 3. Розчини

Значення розчинів у житті й практичній діяльності людини. Поняття про розчин і розчинність

Процес розчинення, його фізико-хімічний зміст. Поняття про кристалогідрати

Роль води як розчинника в живій природі. Будова молекули води. Вода як полярний розчинник

Масова частка розчиненої речовини

Розчини кислот, лугів, солей у воді. Електроліти та неелектроліти

Дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах

Сильні й слабкі електроліти

Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонні рівняння

 

Тема 4. Загальні відомості про метали

Місце елементів-металів у Періодичній системі хімічних елементів Д. І. Менделєєва та особливості будови їх атомів

Хімічні властивості металів, взаємодія з киснем, галогенами, сіркою й відношення до води, кислот, солей

Метали в природі. Загальні способи добування металів

Електроліз розплавів солей і лугів, його зміст

Застосування електролізу

Корозія металів і способи захисту від корозії

Поняття про сплави. Чавун і сталь

Доменне виробництво чавуну

Способи виробництва сталі

Проблема безвідходних виробництв у металургії та охорона довкілля. Розвиток металургії в Україні

Натрій і Калій як представники лужних металів. Будова атомів, поширення в природі. Фізичні і хімічні властивості натрію й калію. Добування, застосування натрію й калію

Кальцій. Будова атома, поширення в природі. Фізичні та хімічні властивості кальцію. Добування й застосування кальцію

Оксид і гідроксид кальцію, їхні властивості й застосування

Алюміній. Будова атома, поширення в природі. Фізичні і хімічні властивості алюмінію. Застосування алюмінію

Оксид і гідроксид алюмінію, їхня амфотерність

Ферум. Будова атома, поширення в природі. Фізичні і хімічні властивості заліза. Застосування заліза

Оксиди та гідроксиди феруму

 


Хімія 9 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.