Школяр УкраїниЗначення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова України

Повторення вивченого в початкових классах. Іменник. Велика буква і лапки в іменниках

Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників

Числівники. Правопис числівників

Займенники, його основні ознаки

Дієслово. Не з дієсловами. Правопис –шся, -ться у кінці дієслів

Правопис прислівників

Текст і його ознаки

Уживання прийменників і сполучників

Тема й основна думка тексту

Поділ тексту на мікротеми й абзаци. Поняття про відоме й нове

Мовні засоби зв’язку речень у тексті

Тексти різних типів (розповідь, опис, роздум)

Стилі мовлення

Поняття про розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий та публіцистичний стилі мовлення

Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні

Речення, його граматична основа (підмет і писудок). Речення з одним головним членом

Види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні). Окличні речення

Другорядні члени речення (додаток, означення, обставина)

Речення з однорідними членами. Кома між однорідними членами

Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка й тире при узагальню вальних словах

Звертання. Розділові знаки при звертаннях

Вставні слова. Виділення їх на письмі комами

Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення

Складні речення, розділові знаки в них

Пряма мова. Розділові знаки при ній

Діалог. Розділові знаки при діалозі

Звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки

Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї

Склад. Наголос. Основні правила переносу

Вимова голосних звуків і позначення їх на письмі. Ненаголошені е, и, о, в коренях слів.

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних. Спрощення в групах приголосних

Чергування [о] - [а], [е] - [і], [е] - [и]

Чергування [о] - [а], [е] - [і], [е] - [и] в дієсловних коренях

[е], [о] після [ж], [ч], [ш], [дж]

Найпоширеніші чергування приголосних звуків

Чергування приголосних у коренях дієслів

Вимова і написання префіксів з– (зі-, с-)

Вимова й написання префіксів роз-, без-

Основні випадки чергування у – в, і – й

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, ио

Правила вживання апострофа

Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків

Написання слів іншомовного походження. и, і у словах іншомовного походження, правопис ь й апострофа; подвоєння букв

Лексикологія як наука. Лексичне значення слова. Означні і багатозначні слова

Пряме й переносне значення слова

Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова

Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми)

Поняття про фразеологізми

Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми

Походження (етимологія) слова

Значущі частини слова

Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі

 


Рідна мова 5 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.