Школяр УкраїниКількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро

Молярна маса речовини

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів

Відносна густина газів

Класифікація неорганічних сполук. Оксиди, їх склад, назви. Класифiкація оксидів. Оксиди в природі

Фізичні та хімічні властивості оксидів

Загальні способи добування оксидів. Використання оксидів

Кислоти, їх склад, назви. Класифiкація кислот

Фізичні та хімічні властивості кислот. Поняття про ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Реакція нейтралізації. Заходи безпеки під час роботи з кислотами

Загальні способи добування кислот. Використання кислот

Основи, їх склад, назви. Класифiкація основ

Фізичні та хімічні властивості основ. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Поняття про амфотерні гідроксиди

Загальні способи добування основ. Використання основ

Класифiкація солей. Середні солі, їх склад, назви

Фізичні та хімічні властивості середніх солей

Загальні способи добування солей. Поширення солей у природі та їх практичне значення

Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій

Історичні відомості про спроби класифiкації хiмічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени

Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Наукове значення періодичного закону

Структура періодичної системи

Будова атома (ядро та електронна оболонка). Склад атомних ядер (протони і нейтрони).

Протонне число. Нуклонне число

Сучасне формулювання періодичного закону. Ізотопи (стабільні та радіоактивні)

Стан електронів у атомі. Енергетичні рівні та підрівні. Будова електронних оболонок атомів хiмічних елементів

Взаємозв’язок між розмiщенням елементів у перiодичній системі та властивостями хімічних елементів, простих речовин, сполук елементів з Гідрогеном та Оксигеном

Характеристика хiмічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома

Електронна природа хiмічного зв

Ковалентний зв’язок, його види — полярний і неполярний. Утворення ковалентного неполярного зв’язку. Утворення ковалентного полярного зв’язку. Електронні формули молекул речовин

Йонний зв’язок

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фiзичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення атома елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення атомів елементів

 


Хімія 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.